Pravidla vnitřního řádu ambulance

Pravidla vnitřního řádu ambulance

 

 1. Povinností pacienta a jeho doprovodu je chovat se slušně k personálu ambulance a k zařízení ambulance, respektovat zásadu, že pořadí pacientů určuje lékař, nechovat se hlučně v prostoru ambulance a čekárny, nekouřit v prostoru ambulance, přítomnost psa je možná jen po předchozí domluvě s lékařem (výjimku tvoří asistenční zvíře nevidomého či jinak zdravotně postiženého)
 2. Povinností pacienta je dodržovat termíny kontrol, docházet na ně včas a dodržovat doporučený léčebný režim. Pokud pacient nemůže na domluvenou kontrolu přijít, je nutné se alespoň 24 hodin předem omluvit (smskou, telefonicky).  V případě, že pacient nepřijde na kontrolu neomluvěně 2x, považuji to za hrubé narušení vnitřního řádu ambulance a péči o pacienta ukončím (odkazuji na  § 48 odst.2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.)
  Pokud na vyšetření pacient mešká, je potřebné upozornit na tento fakt smskou, jinak nelze zaručit, že v čase jemu vyhrazeném nebude ošetřován již další pacient. 
 3. Pořizovat fotografie a zvukové či obrazové nahrávky při vyšetření je ze zákona nepřípustné - tedy protizákonné a v rozporu s vnitřním řádem.
 4. Objednávání k vyšetření a konzultace stavu je potřebné provádět telefonicky, nikoliv osobně a to v ordinační době ve všední dny, nejlépe mezi 12.00 a 13.00.
 5. Do ordinace vstupuje pacient pouze po vyzvání lékařem, do té doby čeká v čekárně, vyhrazené pro tento účel. Lékař si vyhrazuje právo určovat pořadí pacientů bez ohledu na objednání.
 6. Konzultace po mailu a po telefonu u pacientů, kteří nejsou v mé péči, neposkytuji.
 7. Předání zprávy z léčby při změně psychiatra si pacient domlouvá sám (pokud se nedohodne pacient s lékařem jinak), odesílám poštou psychiatrovi, do kterého péče pacienta předávám.
 8. Pacient je povinen neodkladně nahlásit změnu bydliště, pojišťovny nebo praktického lékaře, změnu v lécích a přítomnost nových nemocí od minulé kontroly, pokud tato změna nastane.
 9. Lékař si vyhrazuje právo mluvit s pacientem o samotě, bez jeho doprovodu, pokud přítomnost doprovodu při vyšetření komplikuje toto vyšetření.
 10. Elektronické recepty je možné zasílat i mailem či sms. Pokud si pacient léky nevyzvedne včas, recept ztratí platnost a pacient si vyžádá náhradní recept, je to možné za úhradu 30 Kč. 
 11. Při přijetí do péče je nutno se prokázat platnou kartou pojištěnce.
 12. Pacient je povinen pravdivě informovat lékaře o svém aktuálním stavu, o souběžné jiné specializované péči, obzvláště psychiatrické a psychoterapeutické.
 13. Ze zákona je povinností lékaře navrhnout zákaz řízení motorových vozidel v případě, pokud se prokáže u pacienta takový stav, který je indikací k tomuto (nejčastěji demence, závislost na alkoholu a jiných psychotropních látkách apod., veškeré podrobnosti najdete ve: Vyhláška č.277/2004 Sb., výčet nemocí ve : Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.)
 14. Ze zákona má zdravotník oznamovací povinnost v těchto případech: vražda, týrání svěřené osoby, úmyslného ublížení na zdraví a dalších dle ustanovení paragrafu 368 trestního zákoníku.

 

Opakované nebo hrubé porušení vnitřního řádu může být důvodem k vyřazení pacienta ze zdravotních služeb poskytovaných ambulancí ( § 48 odst.2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění).


 

MUDr. Martina Hrnčířová